Historik og tiltag fra 1905 - 2017

Højslev Vandværk

Interessentskabet Højslev St. Vandværk blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 6. december 1905. Entreprenør og smedemester Kristian Kristiansen byggede vandværket, men allerede i foråret 1906 revnede vandværkets beholder og da skaden endnu ikke var udbedret i august samme år, kom følgende indlæg i "Viborg Amts Social-Demokrat":

"Da skaden ikke er udbedret, finder jeg grund til at antage, at bestyrelsen også kan være revnet. Formodentlig er dette dog ikke tilfældet, og vi erfarer det vel en skønne dag, når vi afkræves betaling for de små nydelige messingapparater, vi har fået anbragt i køkken og kælder. Lufthaner var vist den mest træffende betegnelse til dem, for vand giver de sjældent noget fra sig af. Sker dette, er det som regel et meget grumset fluidum, som straks efter hældes ud i rendestenen, da den slags jo ikke egner sig til brug i husholdningen."

Det lykkedes først at få vandværket til at fungere ordentligt, da Kristian Kristiansens søn Christian Kristiansen, etablerede sig som entreprenør og brøndborer i Højslev Stationsby. Indtil sin død i 1934 fungerede Christian Kristiansen som teknisk rådgiver for vandværkets bestyrelse. Det var f.eks. ham der i 1931 anbefalede at man moderniserede vandværket og overgik til elektrisk drift. Vandværket blev igen moderniseret i 1970 og fremstår i dag som et moderne og funktionsdygtigt vandværk. 

1966                     
Der blev bygget en satellitstation på Bakkevej i Dommerby og Dommerby Øst Vandværk blev nedlagt. 

1969                     
Vandværket på Smedestien blev opført af murermester Henning Jacobsen og brøndborer og entreprenør Poul Christiansen. 

1976                     
Højslev Vandværk fik ny regnvandstank med kapacitet på 400 m3.

1985                     
Her udpumpede vandværket den størst målte vandmængde nogensinde på  262.280 m3. Året efter blev der opsat vandmålere og det førte til et stort fald i forbruget. 

1990                     
Etablering af overvågning af pumper på Bakkevej og Smedestien og oprettelse af ringealarm til Højslev El - døgnvagt. 

1991                     
Sammen med Nr. Søby Vandværk købes 2.300 m2 jord på Jernbanevej. Jorden skulle bruges til en ny kildeplads, da Højslevs 4 boringer på Smedestien skulle sløjfes i 2010. De gamle boringer var mellem 34 og 48 meter dybe og var lavet af eternitrør med egetræsfilter. Den nye boring var til sammenligning på 134 meter og blev prøvepumpet i tre uger med en kapacitet på 75 m3. I dag pumper vi 31 m3 vand på i døgnet. 

1994
Udskiftningen af hovedledningen i byen påbegyndes. Det er meget dyrt og derfor udskiftes hovedledningen et stykke ad gangen, efterhånden som økonomien tillader det.                      

1996
Etablering af en fordelerbrønd på Ulkærvej i samarbejde med Nr. Søby Vandværk, så vi i fremtiden kan hjælpe hinanden med vand, hvis der skulle opstå en nødsituation. 

1998
Vandværket på Smedestien gennemgår en større renovering med 5 nye pumper, elinstallationer og tavler. Samtidig udvides vandværket med 12 nye eldrevne butterflyventiler til udskylning af 3 stk. filtre. I forbindelse med ændringer på vandværket bliver vores tegninger løbende opdateret af ingineør- og arkitektfirmaet CMN-Projek

Samme år blev der lagt rør fra kildepladsen til fordelerbrønden på Skovvej. Det blev til 2,6 km. rør og arbejdet blev udført af Nr. Søby VVS- og Maskinforretning.

1999                    
Boringen på Jernbanevej begynder at levere vand til vandværket på Smedestien den 20. januar 1999.  

2013 - Sammenlægningen med Nr. Søby Vandværk
Fortsætter efter Nr. Søby Vandværks historie. 
          

Nr. Søby Vandværk

I januar 1950 
blev der afholdt et møde angående etableringen af et vandværk. Entreprenør Chistiansen bidrog til at klarlægge projektets omfang og omkostninger. Der var opbakning til projektet, og man gik videre med sagen. Man gik i gang med tegning af interessenterne, hvor 33 af husejerne underskrev. 

Den 8. maj 1950
blev der lavet et udkast til love (vedtægter) og lavet partsfordeling.

Køkken og vaskehus: 6 kr. pr. hane
Komplet badeværelse: 20 kr. pr. år
Håndvask og WC: 16 kr. pr. år
Havehane: 12 kr. pr. år
Landbrug: 40 kr. pr. år

Beløbene kan dog forhøjes med op til 10%, hvis det bliver nødvendigt.

Der blev indkaldt til et møde med alle interessenterne om godkendelse af love og om optagelse af et lån på 32.000 kr. til 4,5% i rente, betalt over 30 år. Alle mødte op og lovene blev diskuteret og godkendt uden ændringer. 

Den 13. juli 1950
er der generalforsamling, med valg til bestyrelsen. Bestyrelsen holder herefter møde hvor de vælger konstituering og bliver enige om at ansætte en opkræver. Stillingen bliver efterfølgende slået op med krav om skriftlig ansøgning.

Den 27. juli 1950
er der kommet to ansøgninger; et tilbud på 191 kr. og et på 90 kr. Vandværket vælger det billigste. Opkræveren skal smøre og passe maskinerne, holde rent både i pumpehuset og udenfor, samt klippe hækken. Ansættelsen er fra 1. august 1950 og løber et år. 

1953
Det vedtages at havevanding kun må ske i tidsrummet mellem kl. 19 og 21. Karl Thorsager optages som medlem af vandværket, på betingelse af at han selv lægger en 3/4 tommer ned som hovedledning. En hovedledning der senere overtages af vandværket. 

Det vedtages at nye interessenter skal have monteret en stophane ved hovedledningen. Stophanen tilhører herefter vandværket. Opkræveren ansættes for yderligere 1 år for 150 kr.

1954 
Opkræveren ansættes for yderligere 1 år for 150 kr.

1955
Opkræveren ansættes for yderligere 1 år for 175 kr.

Samme år vurderes et tilbud på en ny boring til vandværket. Der er tale om en 5 tommer boring til en pris der ikke må overstige 1.500 kr. 

1956
Efter den nye boring er sat ned og passer ny centrifugalpumpe, blev det vedtaget at beholde denne pumpe. Samtidigt blev det besluttet at købe den gamle boring tilbage for 320 kr. 

1957
Det vedtages at Nr. Søby Forsamlingshus skal betale 180 kr. årligt til vand à 15 kr. pr. måned og at der betales 50 kr. inden dens opførsel.

1958
Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge hvorvidt rensningen af vandbeholderen kan finde sted på en tilfredsstillende måde, ligeledes fik den til opgave at undersøge forholdene omkring tilslutning af et rensningsanlæg.

1959
Det vedtages at vandbeholderen skal renses og rørene skylles ud. 

Poul Henriksen ansættes som opkræver til en årlig løn på 250 kr. Det vedtages også at ulovlig havevanding straffes med 10 kr. i bøde.

1960
Bestyrelsen igangsætter en undersøgelse af omkostningen ved etablering af rensningsanlæg og indkalder derefter til ekstraordinær generalforsamling, hvor der bliver redegjort for planerne vedrørende rensningsanlæg. Sagen henlægges dog foreløbigt.

1961
Gadelyset er lagt under vandværket.

1962
Indskuddet til vandværket fastsættes til 400 kr. Der var en del forhandling om nedsættelse af betaling for vand for folkepensionister. Det blev vedtaget at nedsætte prisen til 5 kr. pr. måned, foreløbigt for et år.

1963
Det vedtages at anskaffe en ny hydrofor, da den gamle er utæt, samt en ny kobling.

1965 
Regnskabet viste en kassebeholdning på 11.999,56 og en restgæld på -15.980 kr.

Bestyrelsen vedtager at lade gadelyset være tændt til kl. 2 om natten. Man bevilger 3 gadelamper, hvis pælene er til stede. Vandværket betaler ledningen. Hvis det viser sig at det bliver jordkabler på de nye grunde på Harald Laigårds marker, så kan indskuddet ikke dække udgifterne ved installation af vand og gadelys, det overvejes derfor at sætte indskuddet op.

Det vedtages at indskuddet skal betales når stikket er inde på grunden. Stophaner skal sættes 0,6 meter fra skel og ledningerne til grundene skal være i 1” minimum.

Efter forhandlinger med kommunen om vandledningen til Harald Leigårds vej er man blevet enige om at kommunen skal betale 300 kr. pr. grund og at kommunen selv skal sørge for gadelys.

På årets generalforsamling blev det vedtaget, at man kun skal opkræve vandbidrag 6 gange årligt. Vandet er blevet undersøgt og fundet i orden. Tilslutningsafgiften hæves til 500 kr.

1966
Det besluttes at udvide vandværket med en ny hydrofor og trykluftsanlæg og en større ledning til vejen. Der bevilges 3 stk. gadelamper.

1967
Cafeteriet sættes til almindelig husstandspris. Ford Campingvask sættes til pris som mindre industri. Der bevilges en lampe til Cafeteriet, mod at der leveres en pæl.

Det vedtages at forhøje bidraget til vandværket med 5% + moms på 10%.

Der blev installeret nye pumper i pumpehuset, samt lagt større hovedledning fra værket ud til vejen. Disse arbejder giver et fald i vandværkets kasse på 7.000 kr. Vandafgiften sættes op med 15% inkl. moms.

1968
Det vedtages at tænding og slukning af gadelys skal flyttes fra Jens Frandsens loft til en el pæl midt i byen.

1969
En regning fra Nr. Søby Smede- og Maskinforretning på 14.978,70 bliver betalt på følgende måde: 7.500 kr. Bliver betalt ved arbejdets færdiggørelse, mens resten afdrages over ca. 7 måneder til 12% i rente, hvilket svarer til alm. kassekredit.

Denne løsning vælges fordi Vandværket i 1970 indlemmes under Skive kommune og man derfor ikke forventer at Stoholm kommune vil stille garanti for optagelse af lån til dækning af reparation og fornyelse af ledninger.

Den nye ledning til de nyudstykkede grunde på Kærvang føres i 3” plastrør.

1970
Tilslutningsafgiften hæves til 1.000 kr. + moms.

1971
Vandværket har modtaget en forespørgsel på levering af vand til Nr. Søby skole og svømmebad, samt Andreas Damgårds ejendom i Nr. Søby. Indskud for skole, 1 ejendom og 4 lærerboliger: 7.000 kr. Der gives rabat på 3.000 kr. så prisen ender på 4.000 kr. Og der vil evt. kunne gives yderligere 500 kr. i rabat.

Indskud for svømmebad: 500 kr. Indskud for privat lærerbolig: 1.000 kr, evt. Rabat såfremt kommunen vil betale for nedlægning af ledning. Alle beløb er eks. Moms.

Bestyrelsen bevilgede kassereren 600 kr. Om året til dækning af udgifter i forbindelse med kassererposten.

1972
Poul Christensen har ansøgt om at komme til at varetage den årlige bakteriologiske prøve fremover. Formanden undersøger hvilke muligheder vandværket selv har for at foretage det nødvendige og ansøgningen sættes derfor i bero.

Skolens vandværk skal blændes af, inden den skal kobles på vandværket, da skolens er kasseret af kredslægen. Der indhentes tilbud hos elektriker på en alarm ved vandværket (tom beholder).

Bestyrelsen har i 1972 besøg af Grundfoss som undersøger muligheden for borevandspumper og Silhorko som giver et tilbud på et vandrensningsanlæg.

1973
Bestyrelsen har vedtaget at købe Frysehusets grund med hus. Der bestilles rensningsfilter hos Silhorko pga. Leverinstid. Der indhentes tilbud på hus til rensningsanlægget.

Der bliver opført nyt Grundfoss pumpeanlæg den 15. Oktober og indtil dette står klart lejer vandværket sine pumper. Frysecentralen er ved at blive gjort klar til det nye renseanlæg.

Inden den påbegyndte udbygning er kassebeholdningen på 39.000 kr. Den forventes mindsket en del.

1974
Indskuddet stiger fra 1.000 kr. Til 1.300 kr. Eks. Moms.

1975
Sparekassen overtager opkrævningen pr. 1. Januar 1976. Inden tilslutning af vand skal der forelægge en kvittering for betaling af vandtilslutningsafgiften.

I sommeren blev der indført vandingsforbud, således at der kun måtte vandes (have) hver anden dag fra kl. 20.00 til 22.00. Bestyrelsen var ude at kontrollere og måtte i flere tilfælde lukke for havevanding.

Der er blevet indsat en ekstra pumpe, således at vandværket nu køres med 4 pumper.

Vandafgiften forhøjes fra 40 kr. til 45 kr. pr kvartal fra januar 1976.

Der blev lavet et kartotek over alle interessenterne.

1976
Der fremsættes forslag om at sætte vandmåler på hver husstand, men forslaget blev nedstemt.

Indskuddet forhøjes til 1.500 kr. og strafgebyret hæves fra 10 kr. til 20 kr.

Der blev drøftet hegn omkring vandværket og det blev besluttet at indhente tilbud. Det billigste tilbud på hegn koster 8.735 kr. og det bliver accepteret.

1977
Forhøjelse af bestående lån med 10.000 kr., så man kunne betale for det opsatte hegn. Vandledningen på Skovvej forlænges og så der er vand til 6 byggegrunde mere.

På generalforsamlingen diskuteres om vandværket skal være større. Hvis vandværket skal have de udstykkede grunde hos Chr. Vistisen med, så er vandværket ikke stort nok. Der indledes forhandlinger med Skive kommune om vandværket kan få boret syd for skolen med henblik på opførelse af et nyt vandværk.

Det besluttes at hæve tilslutningsafgiften fra 1.500 kr. Til 3.000 kr. + moms. Vandafgiften hæves fra 45 kr. pr. kvartal til 70 kr. pr. kvartal inkl. moms.

Kassererens årlige gage hæves til 700 kr. til dækning af frimærker, telefon m.m.

1978
På generalforsamlingen får formanden fuldmagt til at annoncere i dagbladene, hvis der i årets løb skulle blive vandmangel. Der var problemer med EDB-systemet; der var nogle af medlemmerne der betalte for meget og andre betalte for lidt. Der skulle tages en snak med Skive Sparekasse for at få det rettet.

Kassererens beløb hæves fra 700 kr. Til 2.000 kr. og formanden får 1.000 kr.

1979
Det vedtages på bestyrelsesmøde at pladsen rundt om vandværket skal gøres ren, da den er til gene for naboerne.

Det besluttes at gå i forhandlinger med Skive Kommune om køb af grund.

1980
Formanden beretter på generalforsamlingen fra møder med Skive Kommune vedr. et nyt vandværk i Vinkel og vedr. kontrol af vandkvaliteten og tilsyn med vandværkets tekniske tilstand, indberetning af årsindvinding og vandplanlægning.

1981
Vandværket får 24.000 kr. tilbage i moms, som indsættes på en byggekonto der oprettes til formålet.

Enkelte medlemmer var blevet sendt til sagfører, da de ikke har betalt afgift til tiden. Der er enighed om at sende skyldnere til sagfører noget før, da det ikke kan være rigtigt at medlemmer skal kunne skylde i et helt år.

Der skal holdes møde vedr. vedtægter, takstblad og regulativ. På årets generalforsamling er der debat om prisfastsætningen, herunder om pensionisternes afgift bør nedsættes. Der opnås ikke enighed om dette punkt.

1982
Det vedtages at sende et skriftligt tilbud til en skyldner om at betale inden 14 dage, da der ellers bliver lukket for vandet. En anden skyldner er i restance med 600 kr., men disse afskrives da manden er rejst fra byen.

Vandtanken er blevet renset og der tages vandprøver to gange årligt og så har vi oplevet vandmangel få gange pga. tørke i sommer.

1983
8 interessenter har, pga. Fund af Nitrit i deres vand, søgt om at komme på Nr. Søby Vandværk, men det vurderes at blive for dyr en omkostning for vandværket, så interessenterne henvises til Skive Kommune. Sagen stilles herefter i bero.

Der modtages enkelte klager over manglende vandtryk. Løsningen bliver et total havevandingsforbud.

Vandværket har besøg af Skive Kommune, som foretager 2-3 prøver som ser fine ud, de finder vand i en tørbrønd.

Aktiver: 254.923,06 kr.
Overskud: 54.034,59 kr.
Egenkapital: 200.888,47 kr.

1984
Der er blevet opsat en ny pumpe på vandværket og vandanalyserne så fine ud. Der er blevet taget trykprøver forskellige steder i byen og resultatet viser tydeligt at det store forbrug ligger i timerne fra kl. 16.00 – 22.00.

Det undersøges hvad det vil koste at blive koblet på Højslev Vandværk, der kan hjælpe ved spidsbelastninger.

1985
Der blev afholdt møde med Skive Kommune angående en forurening på Søbyvej, hvor der var konstateret for meget nitrat i vandet. Nr. Søby Vandværk skal levere vand til to husstande, og så skal Højslev Vandværk klare resten.

Formanden har talt med Højslev Vandværk om en sammenkobling af de to vandværker, og det kunne der ikke være meget til hinder for at vi i pressede situationer kunne købe vand derfra.

Der er forespurgt om pris på nye relæer til vandværket. Tilbud kommer senere.

Modtaget klager over snavset vand, men efter gennemskylning af rør skulle problemet være løst.

1986
Der er kommet tilbud på at udskiftning af sikringstavle, ny måler og gruppetavle fra Højslev El. Tilbuddet lyder på 16.935 kr. og tilbuddet accepteres.

Der blev udskiftet en pumpe, da den anden gik i stykker.

Der er i dag 230 medlemmer. Der er ikke nogen planer om at vandværket skal kobles på Skive Kommunes vandledning, som kommer til at gå gennem byen.

Vandingsforbuddet ændres til at være fra kl. 12.00 – 21.00.

1987
Der er blevet lagt nyt tag på vandværket. Forslag om nye vedtægter, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Medlemstallet er på 233, hvoraf kun 3 er i restance. Ingen rørsprængninger i løbet af året og kun få udgifter.

1988
Regulativ og takstblad er godkendt af Skive Kommune. Der er stillet forslag om at melde vandværket ud af Sammenslutning af vandværker i Jylland – Region Nord. Vandets kvalitet er i orden og der har kun været få rørsprængninger, alt i alt et godt år for vandværket, både med hensyn til drift og med hensyn til økonomi.

Fremover vil der blive aflæst vandmåler og elmåler en gang om måneden. Det aftales at formanden undersøger vandværkets forsikringer, for at se om alt er som det skal være.

1989
Unødvendige forsikringer bliver opsagt og der bliver tegnet nye forsikringer med brand og lyndækning. Pris for forsikringer 869 kr. Der tegnes ligeledes en arbejdsskadeforsikring til 400 kr. årligt.

Vandkvaliteten var fin, men der var lidt forurening i rør, men dette kunne klares med gennemskylning.

Vandværket er blevet udtaget af Viborg Amt til igennem længere tid at tage vandprøver angående nedsivning i grundvandet.

En dykpumpe er blevet udskiftet og man har valgt at beholde den gamle som reserve.

Vandingsforbuddet blev drøftet og der blev gjort opmærksom på at enkelte lod vandsprederen være tændt, trods forbud. Forbuddet gælder nu fra kl. 12.00 til 20.00.

1990
Der laves en ledningsplan, som viser hvor de forskellige ledninger er placeret. Prisen for tegninger over ledningerne vil ligge på mellem 22.000 kr. og 25.000 kr.

Ledningerne skylles godt igennem i april måned, da der forventes et stort vandforbrug i maj måned.

Vandafgiften er uændret på 90 kr. pr. Kvartal.

1991
Der er et problem med vand nok til at overrisle tennisbanerne. Hvis der ikke er vand nok, så må tennisudvalget selv betale udgifterne ved at blive tilkoblet på Stoholmvej.

Der er kommet forslag fra Højslev Vandværk om at lave fælles kildeplads på Jernbanevej.

Køb af jord: 60.000 kr.
Strøm på pladsen: 75.000 kr.
Tilbud på hegn: 44.000 kr.
Beplantning: 60.000 kr.
Samlet pris på: 215.000 kr.

Boring vil koste ca. 110.000 kr.
Ledning fra kildeplads op til vores net vil koste ca. 425.000 kr.

Forslaget og udgiftsfordelingen diskuteres og vedtages på et møde med bestyrelsen fra Højslev Vandværk. Der blev enighed om en nødforsyningsbrønd på Ulkærvej. Udgifterne til denne deles lige over. Arbejdet påbegyndes forår 1992.

1992
Der blev oprettet kontrakt med Carsten Laigaard om køb af grund og overført 107.000 kr. til Højslev Vandværk.

Vandtilslutning og vandafgift skal følge vandindekset. Der er kommet nyt grus på pladsen ved vandværket. Vandingsforbuddet blev udvidet til at gælde fra kl. 12.00 – 22.00.

1993
Der blev fundet 6 nye interessenter, som ikke havde betalt vandafgift og en del af dem havde endda ikke betalt tilslutningsafgift. Rykkergebyret blev sat op fra 10 kr. til 50. kr.

Forventet anlægsarbejde i 1993:
Nødforsyningsvandledning til Højslevs vandledning: 27.800 kr.
brønd + tilslutning: 14.000 kr.

Forventet anlægsarbejde i 1994:
Vandledning + elkabel på Viborgvej: 197.900 kr.
Installation af vandmålere: 225.000 kr.

Forventet anlægsarbejde i 1995:
Råvandsledning + elkabel til fordelerbrønd, til nødforsyningsbrønd med gravearbejde: 93.000 kr.

Forventet anlægsarbejde i 1996:
Råvandsinstallation og fælles råvandsledning: 254.000 kr.
Udgiftfordeling:
Højslev 17,0
Nr. Søby: 6,0
Hydrofor-arrangement fordelerbrønd: 126.000 kr.

Samlede anlægsomkostninger i perioden 1993-1996: ca. 748.760 kr.

Bestyrelsen vedtog at levere gratis vand til bestyrelsen.

Nødforsyningsbrønd på Ulkærvej er tilsluttet og godkendt.

Vandmålere monteres i 1994 og der afregnes efter vandmålere fra den 1. Januar 1995. Samtidigt opkræves grøn afgift af 90% af sidste års vandforbrug.

Der blev leveret 69.000 m3 vand, hvilket er en stor stigning i forhold til året før.

Regnskabsåret er ændret, så det nu følger kalenderåret.

1994
Entreprisekontrakt udbudt i licitation. Der var indbudt 3 entreprenører og Dennis Dobgård udførte arbejdet.

Vandingsforbuddet ophæves pr. 1. Januar 1995, pga. afregning efter vandmåler også for bestyrelsen. Der indføres halvårlig betaling af vand.

1995
Der tegnes en erhvervsansvarsforsikring.

Det besluttes at der fremover skal være et driftsbudget, anlægsbudget, et driftsregnskab og et anlægsregnskab.

Udskiftet vandledninger på Viborgvej pga. Problemer med stophanerne. Opkrævning via PBS vil koste 15 kr. pr. Forbruger – intet besluttes.

Kubikmeter prisen hæves fra 2,50 til 2,90 fra den 1. Januar 1996. Fastafgiften hæves i samme omgang fra 330 kr. til 400 kr.

1996
Der er taget 3 vandprøver i løbet af året og de ser fine ud. Der vil fremover hvert 5. År blive taget analyse for pesticider og anion aktiver og olieprodukter + BTX.

Thisted betonværk har kun brugt 216m3 vand og skal have 6.479 kr. tilbage. Det undrer bestyrelsen, som vil have udskiftet vandmåleren med en mindre. Tilbagebetalingen sker med forbehold.

Det besluttes at bestyrelsen skal betale vandafgift som øvrige forbrugere.

Tilbagebetalinger under 50 kr. bliver overført til næste aconto betaling.

Der er blevet sparet på vandet; Forbruget faldt fra ca. 60.000 m3 til 38.000 m3. Dette giver et fald i indtægter samtidig med at renten er faldet, men det kan spares ved mindre pumper og lavere elforbrug.

Vi har et meget lille vandspild og der var ingen vandmangel i sommer. Alle vandprøver var fine.

Stophaner og vandledninger er blevet indtegnet på EDB og der etableres en ny hovedledning på Jens Hansens vej.

1997
Bestyrelsen beslutter at etablere et bundfældningsbassin på 20 m3 på vandværkspladsen. På grund af omfanget af investeringen på 90.000 – 100.000 kr. og at byggetilladelsen endnu ikke forelægger fra Skive Kommune beslutter bestyrelsen i første omgang at udskyde projektet til 1998.

Der er modtaget brev fra Skive Kommune om at der skal betales spildevandsafgift af det returskyllevand der afledes til kloakken. Vi har derfor ansøgt om tilladelse til etablering af bundfældningsbassin, så etablering alligevel påbegyndes i 1997.                    

Vandforsyningsplanen fra Skive Kommune bliver revideret, så Nr. Søby forbliver et selvstændigt vandværk.

Højslev Vandværk henvender sig vedr. Prøvepumpning af fælles boring ved den nye kildeplads. Bestyrelsen ønsker møde med Højslev Vandværk for nærmere afklaring.

På fællesmødet accepterer de to vandværker et tilbud på prøvepumpning til 31.750 kr. Der skal også indhentes tilbud fra 2 godkendte analysefirmaer for udtagning af pesticidprøver.

1998
Da der i langtidsbudgettet fra 1996 ikke er medtaget etablering af bundfældningsbassin, blev det besluttet at udarbejde et revideret budget for 1998. Rykkergebyret blev sat op til 200 kr.

Der er udpumpet 60.000 m3 vand, heraf er 19.843 m3 solgt til Højslev Vandværk. Da Højslev Vandværks boringer er forurenet med sprøjtegift, har vi brugt vores nødforsyningsbrønd til at forsyne deres forbrugere.

Hvis Højslev Vandværk ikke får vandkvaliteten i orden, så skal begge vandværker i gang med et fælles projekt fra den nye kildeplads.

I Skive Kommune er Nr. Søby Vandværks fremtidige forsyningsområde blevet fastlagt. Det nye bundfældningsbassin er taget i brug og fra den 1. Januar 1998 betales der spildevandsafgift efter målere. Bestyrelsen skal henstille til forbrugerne at aflæse vandmålere den 31. december og straks herefter at få aflæsningen sendt til administrationen (CMN, Dommerby). Forbrugeren henstilles ligeledes til ofte at aflæse sin vandmåler, så evt. utætheder på anlægget opdages.

Nr. Søby og Højslev Vandværker holder fællesmøde og aftaler at placering af prøveboring og ansøger Skive Kommune herom, samt at der skal fremskaffes tilladelser fra lodsejere vedr. ny kildeplads og tilkørselsvej til pladsen.

Det bliver besluttet at sætte indvindingen fra den etablerede boring på Jernbanevej i gang og efter et halvt til et helt år i drift, så tages der stilling til hvor en supplerende boring skal placeres. De nødvendige godkendelser i den forbindelse søges hos Skive Kommune/ Viborg Amt.

1999
En forbruger har haft et vandspild på 472 m3, svarende til 5.074 kr. Han har søgt om eftergivelse, hvilket blev afslået, både af Nr. Søby Vandværk og Danmarks Private Vandværker. Der henstilles i øvrigt til regulativet.

Der er udpumpet 34.105 m3 vand til forbrugerne i Nr. Søby og 86.987 m3 er solgt til Højslev Vandværk.

Højslev Vandværk har taget den fælles kildeplads i brug, mens Nr. Søby Vandværk har valgt at bruge egne boringer, så længe disse giver godt vand.

Det forsøges at få en aftale med Skive Kommune, så forbrugerne kun skal lave en aflæsning.

Vandindvindingstilladelsen nedsættes fra 60.000 m3 om året til 50.000 m3 om året.

Nye myndighedskrav om kontrol af vandmålere i drift, herunder oprettelse af et målerkartotek og stikprøvekontrol af opsatte vandmålere.

Skive Kommunes tilbud om at udføre måleraflæsning for 7 kr. eksklusiv moms pr. måleraflæsning accepteres.

Der er problemer med for meget jern i vandprøverne.

2000
Nr. Søby Vandværk leverer ikke længere vand til Højslev Vandværk.

Vandkvaliteten er igen tilfredsstillende. Fremover skal der tages prøver for 23 pesticider, mod 8 pesticider tidligere. Herunder skal der foretages følgende analyser:

1 begrænset kontrol på ledningsnettet hvert år.
1 normal kontrol på vandværket hvert år.
1 udvidet kontrol på vandværket hvert år.
1 råvandskontrol på boring hver 3. år.

Der sås græs på arealet ved den fælles kildeplads.

Nedgangsdæksel til rentvandsbeholder udskiftet.

Mulig forurening af grundvand ved rengøring af campingvogne m.m. Ejeren kontaktes, så dette kan blive undersøgt nærmere.

Vandværkspladsen er præget af ukrudt – der ryddes op og plantes bunddække ved rentvandsbeholder og sås græs på øvrige arealer.

Der monteres udskylningshane på ledningsnettet og monteret 5 m3 bimålere til vandværket.

Det besluttes ikke at gøre noget ud af vandværkets 50 års dag.

2001
Der har været store omkostninger til nye vandledninger til nytilslutninger. Og hovedledningen på Jens Hansens vej skulle renoveres, da den ikke længere kunne klare forbruget.

En vandprøve viser forhøjet jern og mangan, derfor blev filtermaterialet i trykfiltrene udskiftet. Hvilket forbedrede vandkvaliteten mærkbart.

2002
Renoveringen af ledningsnettet fortsætter, nu på Viborgvej. Udskylning af ledningsnet ændres til en gang i kvartalet.

Forberedelsen til den nye råvandsledning ved skoven er udskudt, da de eksisterende boringer giver tilfredsstillende vand.

Ny lovgivning kræver flere vandprøver og tiltag med henblik på bedre orientering af forbrugerne.

Der er et fælles regulativ for vandværkerne i Skive Kommune under udarbejdelse.

Forbrugerne opfordres igen til at aflæse deres vandmåler ofte og at sørge for at aflevere aflæsningskortet til tiden.

På grund af store omkostninger til kontrol/ udskiftning af vandmålere, blev det besluttet at vandmålere skal udskiftes i 2003.

Der bliver udarbejdet brevpapir/ konvolutter til vandværket.

2003
Der blev fundet Colibakterier hos en forbruger og nye vandprøver blev bestilt.

Hvis samtlige vandværker i Skive Kommune får taget vandprøver hos Steins Laboratorium udløser dette en rabat på 30%, hvilket bestyrelsen accepterer.

Udskiftning af vandmålere til fjernaflæste vandmålere påbegyndes i efteråret 2003.

2004
Det blev aftalt at aktiver i Sparbank Vest skal sælges. Det blev aftalt at købe obligationer for ca. 50% af formuen. Vandindvindingstilladelsen nedsættes fra 50.000m3 til 40.000 m3.

Der er lavet diverse udskiftninger af stikledninger, stophaner og vandmålere.

Prisen for vand på 4,80 kr. er den samme som siden 2001 og den faste afgift er på 575 kr.

Vandprøver er ok. Disse sendes ud til forbrugeren sammen med opgørelsen i januar 2005.

Skive Kommune stiller forslag om en fælles vandværksfond til sløjfning af boringer og brønde i Skive Kommune, men der er ikke opbakning til forslaget fra vandværkerne.

2005
Vandværket bliver tilsluttet LER (Landsdækkende ledningsejerregister).

2006
Skive Kommune betaler 10 kr. pr. indberettet vandmålervisning. Dataene bruges til beregning af kloakafgift.

Der bliver fundet coli-bakterier i vandet. Som konsekvens bliver vandværket total renoveret/ rengjort. Der kommer ny råvandspumpe/ kloring af boring, nye sugerør fra rentvandsbeholder til rentvandspumper, kloring af rentvandsbeholder.

Det viste sig at problemet skyldes en utæt kontraventil til den ”gamle hovedledning”.

For at sikre korrekt vandprøvetagning anmodes Eurofins om kun at tage vandprøver når værkets bestyrer er til stede.

Aage Nielsen kontakter Højslev Vandværk ang. Deres forslag til en evt. sammenslutning.

2007
Det bliver besluttet at Nr. Søby Vandværk på nuværende tidspunkt ikke ønsker en sammenlægning med Højslev Vandværk. Kaj Lauge bliver ny formand for Nr. Søby Vandværk.

Højslev og Nr. Søby går sammen om at få hævet prisen på målerdata. Prisen for målerdata ender på 12,40 kr.

Besøg af Miljøcenteret i Ringkøbing, som har overtaget bevilgning af boringsplacering og lignende efter nedlæggelse af Amtet.

Pumpehuset og beholderrum trænger til renovering, bla. Pudsearbejde, døre, vindue, evt. stern og malerarbejde. Der tages kontakt til lokale firmaer og arbejdet sættes i gang.

Der er udpumpet 38.074 m3 vand ud til 270 forbrugere. Desværre har vi kun solgt 30.509 m3, hvilket giver et stort vandspild på trods af udskiftede vandmålere i 2003.

Bestyrelsen har valgt ikke at træde ind i det nye vandråd der er ved at blive stiftet.

2008
Der søges efter utætheder på ledningsnettet og vandmålere efterkontrolleres. En anboring ved Vinkelvej er fundet utæt og blev repareret.

Højslev Vandværk er kommet med forslag om en boring mere på Jernbanevej. Prisen forventes at være 180.000,- for boring + 130.000,- for pumpeinstallation + udgifter til elarbejde. Der skal også laves kørevej på pladsen. Nr. Søby Vandværk tilslutter sig forslaget.

Nr. Søby Vandværk køber digitalkort til ledningsregistrering af Kortcenter, CMN vedligeholder efterfølgende.

Nr. Søby Vandværk bliver medlem af FVD (Foreningen af Danske Vandværker)

Tilgang på 10 forbrugere og vandspildet er halveret i forhold til sidste år.

40 års jubilæum – Åge Nielsen har været formand i vandværket i 40 år.

Der skal laves en beredskabsplan.

2009
Der er lavet nyt regulativ, der erstatter det gamle fra 2003.

Der investeres i et nyt alarmsystem ved manglende tryk og vandstand i tank. Alarm sendes som SMS til Nr. Søby VVS.

Etablering af ny boring på Jernbanevej afsluttet. Højslev Vandværk ønsker møde vedr. fordeling af udgifterne på 456.532,88 kr. Der blev enighed om at bruge samme fordelingsnøgle som ved etablering af den første boring, 1-1,5. Det gav en udgift på 237.397,09 kr. til Højslev Vandværk og en udgift på 219.135,78 kr. til Nr. Søby Vandværk.

Vandspild på 2.079 m3, hvilket svarer til 113 m3 pr. forbruger. Tendens til at man bruger lidt mindre vand i husholdningen.

Beredskabsplan er sendt til godkendelse og det nye regulativ er blevet godkendt.

2010
Hovedhaner udenfor vandværket er skiftet + reparation af to gamle hovedledninger. Dansk Revision overtager kasserer arbejdet efter Inge ønsker at stoppe.

Forslag om at ændre vandværket fra et I/S til et AMBA. Kaj undersøger hvad og hvordan det skal gøres.

Tilgang på 5 forbrugere. Møde med kommunen vedr. levering af vand til Røgind Vandværk. Det er Nr. Søby Vandværk der står for den fremtidige vandlevering i området.

Diverse ledningsarbejde udført. Etape 3 på Jernbanevej skydes i gang, så det bliver ringforbundet.

2011
Ekstraordinær generalforsamling hvor vandværket ændres fra I/S til AMBA.

Etape 3 på Jernbanevej er færdig og gammel boring på vandværket er sløjfet.

Fremover opkræves der 500 kr. + moms for byggevand.

Der er lavet byggevand til 20 nye huse på Jens Hansens Vej som forventes opført i 2012-2013.


2012
Dan har spurgt kommunen om etablering af ny vandværksbygning ved skoven/ skovvej. Det kan godt lade sig gøre, så der arbejdes videre med sagen i 2012.

Tilbud på 15.000 kr. på rensning af bunden af lagertank og en tilstandsrapport – afventes.

Alle vandmålere udskiftet i løbet af året.

Efter gennemgang af vandværket og udendørsarealerne er der enighed om at et nyt vandværk ville være nødvendigt, idet omkostningerne til renovering af værket vil blive for omfattende.

Første skridt er et besøg på Rødding Vandværk. 

Der er udskiftet en del stophaner i løbet af året.     

           
2013  
   
Obligationerne sælges og der købes nye for et bedre afkast.

Der er udpumpet 34.351 m3 vand ud til 310 forbrugere. Besøg på Rødding Vandværk: Fint vandværk. Pris: 4.329.180 kr.

Der er krav om hygiejnekursus og driftskursus til vandværkspasser inden udgangen af 2014.

Møde med Højslev Vandværk om fremtiden.
Drøftelse af muligheder om hvordan en evt. sammenlægning kan ske. Det første er en værdiansættelse af begge værker. Og efter en omregning til nutidsværdier blev der en kapital pr. forbruger (værdier + likvide midler).

2 enige bestyrelser bestemte at CMN skulle lave en værdiansættelse på begge værker, hvorefter det holdes møde igen.

Nr. Søby Vandværk blev opgjort til
Nyværdi: 5.712.149 kr.
Nutidsværdi: 3.536.158 kr.
Svarende til ca. 20.000 kr. pr. forbruger.

Nyt møde med Højslev Vandværk:
Værdi pr. forbruger er 4.594 kr. lavere i Højslev.

Forslag til Højslev blev at der skulle være en forskel på 400 kr. på den faste afgift og 0,55 kr. pr. m3 vand.

Dette vil give en forskel som skal vare i 10 år, med mulighed for nedsættelse til 6 år ved at ”trække” penge ud til vandføringen i Røgind. Dette vil koste ca. 1 million kr.

Nyt møde mellem Højslev og Nr. Søby:
Forslaget blev ændret så der kun skulle være en forskel på afgiften på 460 kr. pr. forbruger. Såfremt bestyrelsen i Nr. Søby kan få flertal for at trække udgifter til ledningen til Røgind ud af værdien så vil det være det bedste og nemmeste at administrere.

Næste skridt for sammenlægningen er afholdelse af generalforsamlinger i 2014.

2014
Har nu 331 forbrugere. Vi har oppumpet 38.606 m3 vand og leveret 33.916 m3

Stadig problemer med vandmålere der er gået i stå, derfor aflæs vandmåler hver måned.

Årsaflæsning gav 32 stk. der manglede, i fremtiden vil de blive skønnet, for mange forbrugere at køre rundt til.

Der er lavet en ny nødforsyning fra Skive Vand ved krydset på Vinkelvej, der er lavet en skriftelig aftale om dette med Jan Falch.

Der er gravet fiberrør ned fra brønd i skoven til kildeplads på Jernbanevej, Højslev vandværk renoveret med nye pumper og SRO anlæg fra DME.

Til vandværksmøde i Roslev om boringsnær beskyttelsesområde, indsatsplaner og kortlægning af grundvand.

        
Højslev - Nr. Søby Vandværk

2015
Fusionen mellem Højslev Vandværk og Nr. Søby Vandværk blev vedtaget i foråret 2014, og er trådt i kraft pr.1/1 2015. Fusionen medførte mange møder og drøftelser.

Vi er nu 991 forbrugere.

Vi havde et vandspild på 17.088 m3, som var over de 10% som er tilladt. Vandspildet udløste en regning på 36.326 kr. til skat. En utæthed på ledningsnettet var skyld i det høje spild.

Vores nye SRO anlæg og pumper blev startet op i januar måned, og det har kørt rigtig godt.

Skyllevands bassin forhøjet med ny kant.

Indvending i vandværksbygningen er der blevet lagt klinker og malet væge, lofter og rør, og det bliver holdt flot både ude og inde af Brian.

Vi har investeret i et Tethys system til ledelses-kvalitetssikring. Vi er desværre ikke rigtig kommet i gang med at bruge det.

Ved bygningen på Bakkevej er der blevet ryddet op, nyt tagpap, tagrende, fliser og klinker.

Den gamle vandværksbygning i Nr.Søby blev fjernet, grunden er solgt til en nabo, så en 65 årig epoke er slut.

Fået lave en ny hjemmeside, hvor alle oplysninger kan hentes. www.vand7840.dk

Håber dem i Nr.Søby har lagt mærke til, at de nu har blødt vand 7,8 dh.

Økonomien ser fornuftig ud, trods store investeringer.

2016
Vi har nedbragt vandspildet til 6%.

Stadig problemer med målere i Nr.Søby der går i stå, så der opfordres til at man aflæser hver måned.

Stadig problemer med manglende aflæsninger – forventes løst hvis vi får fjernaflæsning.

På Bakkevej fik vi ryddet op i eltavler, lavet udvendig lys, malet både inde og ude, installeret en affugter, sået græs og fået en robot til at slå græsset.

Thvilum fortalte om digital lednings registrering og digital tinglysning.

Torben og Kaj til møde i Stoholm om indsatsplaner i Viborg og Skive Kommuner. Blev opfordret til at købe jord og plante skov ???? På Jernbanevej BK og Kaj klippet hegn og træer, lagt fliser ved boringer.

Vore Siemens sektionsmålere har været meget ustabile i 2016, håber vi har fået styr på det, har været en lang sej proces.

Flyttet vores råvandsledning på Højslevgaardsvej, i samme ombæring lagt et tom rør til lysleder forbindelse.

Økonomien ser fin ud.

Tethys kommet op at køre, Brians fortjeneste.

Vandprøver har været ok på nær en enkelt, hvor vi havde brugt nødforsyning, lige inden udtagningen, hvilket resulterede i forhøjet coliform, men ganske ufarlig at drikke vandet.

Der har været brud på Teglværksvej, skyldes lastbil kørsel over stophane.

Der er som sædvanlig skiftet nogle stophaner og an boringer på grund af lavt tryk, beklager de gener det har medført. Torben og Kaj til møde/kursus ved vandværksforening ang. elektroniske måler, helt sikkert fremtiden.

2017
Antal forbrugere 999 stk. og 1005 målere (1 stk. måler nedlagt, 8 nye forbrugere).

Vi har oppumpet 112.963 m3 og leveret til net 107.262 m3, hvilket er en forskel på 6.343 m3 brugt til skyllevand af vores filter.

Solgt 102.654 m3 (103 m3 pr. forbruger, 4 m3 mere end sidste år, skyldes der er nogle stykker der har haft brud).

Dermed et spild på 4.608 m3, det vil sige et spild på 4,5 %, godt under de 10% som er tilladt.

Brugt 642 m3 fra vores nødforsyning fra Skive Vand, godt vi fik det lavet.

Stadig problemer med at få folk til at indsende aflæserkort. 19 stk. fejl aflæst – 33 stk. manglede efter der var sendt rykker ud.

På Viborgvej fra Smedstien til sti ved Jens Finderupsvej er hovedledning blevet skiftet, 400 m, dimissionen øget fra 90 mm til 160 mm, og diverse stik og stophaner er fornyet, pris ca.450.000 kr. Beklager de gener det medførte.

Hovedledning på Stoholmvej forlænget til nr.41

Ny hovedledning og stik til 16 stk. nye huse på Højslevgårdsvej

Råvandsledning tinglyst på Højslevgårdsvej langt om længe.

PC Brøndboring har lavet eftersyn på vores boringer på Jernbanevej.

En del kursus aktivitet for bestyrelsen, fjernaflæsning af måler, persondataforordning, professionelt bestyrelsesarbejde, vandværksjura, messe i Års.

Møde ved Skive Kommune om grundvands beskyttelse og dyrkningsaftaler med lodsejer, årsregnskabsloven. Også møde i vandværkssamarbejdet i kommunen. Bestyrelsen har også været til ledningsejermøde ved Skive Kommune, ang. ny cykelsti gennem byen.

På besøg på Vihøj og Roslev Vandværker.

Vi har fået taget en vandprøve, for at se om der var Chloridazon i vores vand, det var der heldigvis ikke, alle prøver har været ok i 2017.

Fået godkendt nyt takstblad ved Skive Kommune, prisen uændret, gebyr på rykker og for sent indsendt aflæsningskort sat op med 50 kr. flyttegebyr med 25 kr.

Økonomien ser fornuftig ud

Har købt nye elektroniske målere til Nr.Søby området, og udstyr til fjernaflæsning.

2018
Antal forbrugere 1017 stk. og 1021 målere (1 stk. nedlagt, 18 nye forbrugere) Højslevgårdsvej, Jernbanevej, Bakkevej, Teglværksvej.

Vi har oppumpet 122.415 m3 og leveret til net 115.433 m3. Forskel på 6.982 m3 som er brugt til skyllevand af filter.

Solgt 105.054 m3 (103 m3 pr. forbruger, det samme som sidste år).

Dermed et spild på 10.379 m3, eller 9% lige under de 10% som er tilladt uden afgift. (det skal der tages hånd om hurtigst muligt)

Nødforsyning fra Skive Vand har ikke været brugt i 2018.

Stadig problemer med at folk ikke indsender årsaflæsningen, det skulle vi så være fri for i 2019, når alle har fået fjernaflæste målere.

Alle målere i gamle Nr.Søby forsyningsområde er skiftet til fjernaflæste målere, der er etableret fjernaflæsning i skorstenen på Fjernvarmen i samarbejde med Fjernvarmen. Har delt udgifter til dette. Vi skal nok have flere antenner op, men venter lige til alle målere er monteret.

Der har været en del mødeaktivitet i forbindelse med kloakseparering i Højslev og Nr.Søby, der er blevet skiftet rør og stophaner efter behov. Lavet kloakseparering på Vandværket, samtidig monteret elventil på skyllevandsbassin, så kan vi styre det på vores SRO.

Fået monteret turbiditetsmåler på afgang vandværk, resultatet er ukendt endnu.

Sædvanlige mødeaktivitet for bestyrelsen, besøg på Kamstrup, hvor vi så hvordan de laver vandmålere, meget interessant.

Til møde i vandværkssamarbejde i Skive Kommune i Roslev. Til møde ved Skive Kommune ang. etablering af vandfond, ser ud til Skive Vand er ude, vi afventer hvad der sker i fremtiden.

I 2018 har vi haft tilsyn fra Skive Kommune, det så fint ud, vi skal have lavet hygiejnezoner, iflg. aftale har vi fået taget prøver af slammet i skyllevandsbassin, var ok, skyllevandet må ledes i regnvandsledning.

Vandprøver ved Eurofins har været i orden, er blevet udvidet, skal nu tage prøver for triazol og chloridazon.

Har fået indført automatisk LER besvarelse ved Thvilum, som også ajourfører vores kort, med årstal og dimensioner.

Har fået godkendt takstblad ved Skive Kommune, prisen uændret. Økonomien ser fornuftig ud.

2019 
Antal forbrugere 1022 stk. og 1027 målere, 5 nye forbrugere på Jernbanevej og Bakkevej.  
Vi har oppumpet 112,815 m3 og leveret til net 106,358 m3 Forskel på 6,457 m3 som er brugt til skyllevand i filter.  
Solgt 101,446 m3 (99 m3 pr forbruger) Dermed et spild på 4,912 m3, eller 4,6 %, så det ser fornuftigt ud.   

Vi har brugt 60 m3 fra vores nødforsyning, fra Skive Vand.  

Vi har skiftet hovedledning i Viborgvej og stik til sideveje og stophaner, hele vejen gennem byen, og på Rolighedsvej – Kærvej. Der er også skiftet ca. 700 målere i gammel Højslev forsynings område, til fjernaflæste målere, det var en lang sej kamp, men Nr.Søby VVS. nåede lige i mål inden årsskiftet. 

Vores vandprøver udtags af Eurofins, de har været i orden, der er kommet krav fra Miljø og Fødevareministeriet om endnu flere prøver.  

Det er stadig Thvilum der ajourfører vores kort materiale og klarer automatiske besvarelser i LER. 

SMS service ved Blue Idea er vi rigtig glade for, når vi nu har haft så mange afbrydelser, husk I kan tilmelde/afmelde på hjemme siden, under SMS service

Har fået godkendt takstblad ved Skive Kommune, ingen prisstigning. Økonomi ser stadig fornuftig ud.

Fremtidsplaner 2020:

  • Etablering af flere antenner til fjernaflæsning i samarbejde med fjernvarmen, Kamstrup arbejder på sagen, evt. også aflæsning af sektionsmålere via Kamstrup.
  • Færdiggørelse af Viborgvej, opmåling af ny ledning på gps.  
  • Udskiftning af hovedledning og stik på Teglværksvej ifbl. med kloakarbejde der.  

2020 
Antal forbrugere: 1030 stk forbrugere/målere.  
8 nye forbrugere, primært på Jernbanevej, Østerrisvej og Teglværksvej. 

Der er oppumpet 118.467 m3 og leveret 111.175m3 til nettet, så der er brugt 7292 m3 til skyllevand.  

Der er solgt 101.484 m3, så det er 98,5 m3 pr. Forbruger.  

Det giver et spild på 9691 m3, eller 8,7%.  

Det er tæt på grænsen på 10 % hvor vi skal betale afgift for vandet. Men der er fundet 2-3 brud og vi har fokus på problemet så det skulle gerne blive bedre. 

Vores vandprøver udtages og analyseres fortsat af Eurofins og ligger på vores hjemmeside. 

Vores fjernaflæste målere fungerer rigtig godt, vi får besked hvis der er noget unormalt og kontakter forbrugeren via vores SMS service.   

Vi fik afsluttet arbejdet på Viborgvej og Teglværksvej med hjælp fra Kaj Lauge som hans sidste opgave som formand. 

Der har været nogle nogle episoder hvor ventilerne til bagskylning af råvandsfiltre havde fejlet og derved lukket en del vand ud i bundfældningskarret. Derfor valgte vi at få udskiftet ventiler og aktuatorer, for at undgå lignede tilfælde.  

Fremtidsplaner 2021:

  • Udskiftning af El-tavler og styring af råvandspumper på kildepladsen. 
  • Fortsat have fokus på at minimere vores vandspild og lokalisere lækager.  

2021
Antal forbrugere:  stk. 1036 forbrugere/målere.
6 nye forbrugere, primært på Jernbanevej, Østerrisvej.  

Der er oppumpet 116.675 m3 og leveret 109.677 m3 til nettet, så der er brugt 6998 m3 til skyllevand.  
Der er solgt 101.550 m3, så det er 98 m3 pr. Forbruger  
Det giver et spild på 8127 m3, eller 7,4%.  


Det er bedre end sidste år men kan stadig blive bedre, så vi har fortsat fokus på problemet og fortsætter arbejdet med udskiftning af vores ledningsnet.  

Vores regulativ, som er regelsættet vi styrer vandværket efter, er blevet opdateret ud fra en skabelon fra Danske vandværker. Det er blevet godkendt af kommunen og lagt på hjemmesiden. 

Vi har fået udskiftet El-tavler og styring til råvandspumper på kildepladsen. Udført af DME der også har lavet vores SRO-anlæg på værket. 

Vi fik afsluttet udskiftning af ledningsnettet på Birkevej og Elmevej, der var lidt udfordringer med at finde flere stophaner, men det lykkedes med lidt ekstra gravearbejde.    

Planer for 2022: 
Fortsat have fokus på at minimere vores vandspild og lokalisere lækager. 
Fortsætte udskiftning af forsyningsnet og stophaner.  
Vi skal have lavet en aftale om BNBO område.  

2022 
Antal forbrugere:  stk. 1040 forbrugere/målere. Så det giver 4 nye forbrugere, siden sidst. 
Der er oppumpet 103.806m3 og leveret 97.342m3 til nettet, så der er brugt 6464 m3 til skyllevand.  
Der er solgt 95.497 m3, så det er 92 m3 pr. Forbruger.  
Det er ca. 6 m3 mindre pr. forbruger end sidste år, men det er nok den generelle energikrise, der har fået folk til at spare på vandet. 

Der har været nok at se til, bla. med enkelte brud på ledningsnettet, opdatering af beredskabsplan og vi har fået opgraderet Firewall på vores SRO-anlæg.

Vi får stadig udtaget og analyseret vores vandprøver af Eurofins. De udtager ca. 10 prøver om året, og der er heldigvis ingen problemer med PFAS og pesticider.  

Alle vores prøver bliver lagt ind på vores hjemmeside, så der er i velkommen til at gå ind og se på dem.  

Vi er som alle andre også udfordret på stigende omkostninger, på bla. El, vandanalyser og It-sikkerhed. Derfor har vi desværre været nødt til at hæve vores priser her i 2023 Vi har opsagt vores sms-service, da det efterhånden var blevet alt for dyrt.

Fremover vil vi fortsat bruge vores hjemmeside til at informere om driften.  

Vi har udskiftet en stor del af ledningsnettet på Ulkærvej og Højslevgårdsvej, ifb. med at der blev lagt fjernvarme ned. Så vi har fået taget endnu et skridt i arbejdet med at holde vores ledningsnet up to date.