Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 12. marts 2019

Brian Buchhave blev valgt som dirigent. 

Formandens beretning:
Antal forbrugere 1017 stk. og 1021 målere (1 stk. nedlagt, 18 nye forbrugere) Højslevgårdsvej, Jernbanevej, Bakkevej, Teglværksvej. Vi har oppumpet 122.415 m3 og leveret til net 115.433 m3. Forskel på 6.982 m3 som er brugt til skyllevand af filter. Solgt 105.054 m3 (103 m3 pr. forbruger, det samme som sidste år). Dermed et spild på 9% lige under de 10% som er tilladt uden afgift. 

Nødforsyning fra Skive Vand har ikke været brugt i 2018. Problemer med manglende årsaflæsning løses i 2019, når alle har fået fjernaflæste målere. Der har været en del mødeaktivitet i forbindelse med kloakseparering i Højslev og Nr.Søby, der er blevet skiftet rør og stophaner efter behov. Lavet kloakseparering på Vandværket, samtidig monteret el-­ventil på skyllevandsbassin, så kan vi styre det på vores SRO.

Fået monteret turbiditetsmåler på afgang vandværk, resultatet er ukendt endnu. Sædvanlige mødeaktivitet for bestyrelsen, besøg på Kamstrup, hvor vi så hvordan de laver vandmålere, meget interessant. Til møde i vandværkssamarbejde i Skive Kommune i Roslev. Til møde ved Skive Kommune ang. etablering af vandfond, ser ud til Skive Vand er ude, så vi afventer.

I 2018 har vi haft tilsyn fra Skive Kommune, det så fint ud, vi skal have lavet hygiejnezoner, iflg. aftale har vi fået taget prøver af slammet i skyllevandsbassin, var ok, skyllevandet må ledes i regnvandsledning. Vand prøver ved Eurofins har været i orden, er blevet udvidet, skal nu tage prøver for triazol og chloridazon.

Har fået indført automatisk LER besvarelse ved Thvilum, som også ajourfører vores kort, med årstal og dimensioner. Har fået godkendt takstblad ved Skive Kommune, prisen uændret. Økonomien ser fornuftig ud. Fremtidsplaner 2019: Finde vores utæthed på ledningsnettet. Lave hygiejnezoner på vandværket.
Lave serviceaftale med Kamstrup på målere, stikprøvekontrol. Købt 658 nye elektroniske vandmålere der skal monteres.

Udskiftning af rør, anboringer og stophaner i forbindelse med kloakarbejder i byen. Blue ldea SMS-varsling op at køre, forbrugere bliver informeret om ledningsarbejde, lækage i huse.

Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen: 
Brian Buchhave og Peter Jørgensen var på valg. De blev alle genvalgt.

Bestyrelsen herefter:
Kaj Lauge 
Lene Dam 
Torben Madsen 
Peter Jørgensen 
Brian Buchhave

Henrik Kjelde og Bo Pallesen blev begge genvalgt som suppleanter.

Dansk revision blev valgt som revisor.

Der var intet under eventuelt.

Du kan læse det fulde referat og se formandens beretning her

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
tirsdag d. 20. marts 2018

Der var 6 fremmødte heraf O forbruger 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. 

Brian Buchhave blev valgt som dirigent. Palle Christensen blev valgt som referant. 

Årsberetning 2017
999 forbrugere og 1005 vandmålere.

Vi har oppumpet 112.963 m3 haft et spild på 4,5 % og så har vi brugt 642 m3 fra vores nødforsyning fra Skive Vand.

Stadig problemer med at få folk til at indsende aflæserkort. I 2017 var 19 stk. fejl aflæst – 33 stk. manglede efter der var sendt rykker ud.

Der er lavet en del ledningsarbejde og vi har fået lavet eftersyn på vores boringer på Jernbanevej.

En del kursusaktivitet og møder for bestyrelsen.

Vandet er blevet testet for Chloridazon, alle prøver har været ok i 2017.

Fået godkendt nyt takstblad ved Skive Kommune, prisen uændret, gebyr på rykker og for sent indsendt aflæsningskort sat op med 50 kr. flyttegebyr med 25 kr.

Der er købt nye elektroniske vandmålere til Nr.Søby området, og udstyr til fjernaflæsning.

Økonomien ser fornuftig ud.

Fremtidsplaner
Nye målere monteres i første halvdel af 2018, planen at alle målere skal skiftes over en 3-årig periode.

Separering af kloak på Smedstien i 2018

Montering af turbiditetsmåler på afgang vandværk, så vi kan følge kontinuerligt om kvaliteten er ok.

Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Kaj Lauge, Lene Dam og Torben Madsen var på valg. De blev alle genvalgt.

Bestyrelsen herefter:
Kaj Lauge
Lene Dam
Torben Madsen
Peter Jørgensen
Brian Buchhave

Henrik Kjelde og Bo Pallesen blev begge genvalgt som suppleanter.

Dansk revision blev valgt som revisor.

Der var intet under eventuelt.

Du kan læse det fulde referat her
Dagsorden ifølge vedtægterne. Du finder vedtægterne her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
tirsdag den 21. marts 2017

6 fremmødte 1 forbruger 4 bestyrelsesmedlemmer 1 revisor. 

Palle Christensen blev valgt som dirigent og formanden aflagde beretning.

Antal forbruger er 991 stk. og 998 målere. Vi har haft et vandspild på 6% og det er fint.

Stadig problemer med måler i Nr.Søby der går i stå, aflæs hver måned, tak Desværre manglede der 52 stk. aflæsninger efter nytår, så et flyttet indberetningstidspunkt hjalp ikke.

På Bakkevej fik vi ryddet op i eltavler, lavet udvendig lys, malet både inde og ude, installeret en affugter, sået græs, fået en Robert til at slå græsset. Ny udlednings tilladelse til filter skyllevand fra Skive Kommune. Brian og Kaj til møde i Salling Hallen, i samarbejdet for vandværker i Skive Kommune. Thvilum fortalte om digital lednings registrering og digital tinglysning. Torben og Kaj til møde i Stoholm om indsatsplaner i Viborg og Skive Kommuner. Blev opfordret til at købe jord og plante skov ????

På Jernbanevej BK og Kaj klippet hegn og træer, lagt fliser ved boringer. Vore Siemens sektionsmåler har været meget ustabile i 2016. Flyttet vores råvandsledning på Højslevgaardsvej. Økonomien ser fin ud, fik jo ikke lov til at lave Viborgvej, sat 320,000 kr. af til dette.

Takstblad 2017 er godkendt og m3 prisen sat ned med 50 øre.

Tethys kommet op at køre. Torben og Kaj til møde/kursus ved vandværksforening ang. elektroniske målere. Fremtids planer: hovedledning på Viborgvej skiftes, hvis ellers Skive Kommune kommer i gang med kloak, skal sammengraves siger de. Diverse ledningsarbejde.

Regnskab og budget blev godkendt.

Peter Jørgensen og Brian Buchhave blev valgt til bestyrelsen og Henrik Kjelde og Bo Pallesen blev valgt som suppleanter. 

Du kan læse det fulde referat her.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Du finder vedtægterne her.